Brannalarmanlegg

 

BRANNALARMANLEGG

 

Våre bygg og leiligheter er topp moderne med de aller beste løsninger for brannvern.

 

Styret har tegnet avtaler som sørger for at byggenes brannvernutstyr blir godt vedlikeholdt og ivaretatt på en god måte og på en måte som tilfredsstiller lovens krav.

 

Til tross for moderne brannvernanlegg og godt vedlikehold av disse blir ikke brannsikkerheten bedre enn den enkeltes adferd i leiligheter og i fellesarealer. Styret ønsker derfor å si noe kort om relevant brannvernutstyr vi har og hvordan den enkelte beboer kan bidra til å ikke forringe utstyr og byggenes funksjonalitet med henblikk på brannsikkerheten.

 

All dokumentasjon og bruksanvisninger finnes på www.agorainattika.no Til denne siden har alle eiere tilgang. Dersom du leier og ikke er gitt slik tilgang må du be utleier om å få en kopi av relevant informasjon.

 

 

Brannalarmanlegg

 

Alle leiligheter og fellesarealer er utstyrt med adresserbare branndetektorer.

 

Dersom en branndetektor utløses i en leilighet vil brannvarslingen utløses i hele den tilhørende bygningen.

 

Dersom brannmelderen utløses fra fellesarealene i kjelleren eller fra et bodareal vil alarmen utløses i alle bygningene.

 

Brannvesenet vil varsles automatisk.

 

Les gjerne brannvernprosedyren

 

Hvilken brannmelder som er utløst kan avleses på brannsentralen plassert i 1. etasje.

 

Dersom det er en feilalarm fra en leilighet kan man innenfor kort tid tilbakestille alarmen. Hvordan dette gjøres finnes det en bruksanvisning på som ligger sammen med leilighetens dokumentasjon.

 

 

Rømningsveier

 

Fra underetasjen er alle rømningsveier merket med grønne skilt.

 

Alle dører i rømningsveien lar seg åpne fra innsiden uten bruk av nøkkel.

 

Fra leiligheten er eneste rømningsvei trappehuset.

 

Det er viktig at alle rømningsveier holdes fri og at brennbart utstyr og materiell ikke lagres i rømningsveier. Det er ikke anledning til å lagre sykler, barnevogner, møbler og liknende i rømningsveiene. En dørmatte kan gå an.

 

 

Sprinkleranlegg

 

Alle leiligheter og fellesarealer er fullsprinklet.

 

Et sprinklerhode vil løse ut ved en gitt temperatur.

 

For at et sprinklerhode skal fungere som tiltenkt skal det være «fri sikt» på 50 cm fra sprinklerhodets underside til underliggende obstruksjon. Dette må hensyntas også ved lagring i bod. Avvik i garderobenisjer kan aksepteres.

 

 

Branndører

 

Alle leiligheter er en egen branncelle, inngangsdørene til leilighetene er en branndør som hindrer brann og røyk i å spre seg til tilliggende arealer.

 

Samme funksjon har også dørene som er knyttet til parkeringskjelleren og til bodarealene.

 

Av denne grunn er det viktig at dørene holdes lukket og at de ikke sperres.

 

 

Avslutningsvis så henstiller styret til at alle gjør seg kjent med eget og felles slukkemateriell, rømningsveier og vår brannvernprosedyre.